RECURSOS

3r ESO

CONTINGUTS

Troba els recursos per a 3r d'ESO de les següents assignatures

1a Avaluació

Activitat nº: 10

Títol: Redacta el teu final

Àrea: Llengua i literatura: valencià

Descripció: Expressió escrita. 

Amb l'elaboració d'un relat s'expressen les històries reals o imaginàries que l'autor pretén narrar. En aquesta activitat, cal continuar la història assenyalada al llibre de text de l'assignatura i elaborar un desenllaç, seguint l'estructura pròpia d'un text narratiu (200-250 paraules).


Activitat nº: 11

Títol: Narració d'un relat medieval

Àrea: Llengua i literatura: valencià

Descripció: Expressió oral. Relatar de forma resumida un dels contes de l'obra El cul que cantava i altres relats medievals d'humor. A més, cal incloure un apartat amb informació sobre un tema que tinga relació amb el relat escollit (cavallers, església, fira, etc., de l'edat mitjana) i realitzar una presentació que acompanye l'exposició (3-5 minuts de duració).


2a Avaluació

3a Avaluació

Activitat nº: 39

Títol: Ressenya d'una obra literària

Àrea: Llengua i literatura: valencià

Descripció: Expressió escrita. Amb l'elaboració de la ressenya s'expressen les impressions que una obra ens ha produït. Cal escollir una lectura per elaborar una ressenya, i redactar-la seguint l'estructura pròpia d'aquest tipus de text (200-250 paraules).


Activitat nº: 70

Títol: Elaboració d'un guió teatral.

Àrea: Llengua i literatura: valencià

Descripció: Expressió escrita. Cal que l'alumne es pose en la pell d'un guionista i elaborar el seu propi text teatral. Caldrà redactar un text en el que s'incloguen les característiques pròpies del gènere teatral i incloure obligatòriament unes paraules clau marcades pel professorat (200-250 paraules).


Activitat nº: 40

Títol: Elaborar una presentació d'una pel·lícula o sèrie.

Àrea: Llengua i literatura: valencià

Descripció: Expressió oral. Cal elaborar la presentació oral d'una pel·lícula o sèrie incloent les dades bibliogràfiques, sinòpsi, relació amb altres obres de la mateixa temàtica, elements destacables i una crítica personal. Serà necessari l'ús d'un vocabulari correcte i l'elaboració d'una presentació que acompanye l'exposició (3-5 minuts de durada).


Activitat nº: 75

Títol: Festes i tradicions de la Comunitat Valenciana

Àrea: Lllengua i literatura: valencià

Descripció: Expressió oral. La nostra comunitat és un territori ric en manifestacions festives, tradicionals i culturals. Es proposa que els alumnes investiguen sobre el patrimoni festiu i tradicional de les seues localitats o localitats veïnes i mostren als companys les seues costums i tradicions. Serà necessari l'ús d'un vocabulari correcte i l'elaboració d'una presentació que acompanye l'exposició (3-5 minuts de durada).

1a Avaluació

Activitat nº: 14

Títol: Podcast El Cid

Àrea: Lengua castellana y literatura

Descripció: Los alumnos realizan una entrevista a Rodrigo Díaz de Vivar y la editan y publican en formato podcast.

Activitat nº: 15

Títol: Pliegos de cordel

Àrea: Lengua castellana y literatura

Descripció: Los alumnos realizan una investigación sobre en qué consistían los pliegos de cordel y realizan uno de su propia infancia que se expone en clase.


2a avaluació

Activitat nº: 44

Títol: Entrevista a Celestina

Àrea: Lengua castellana y literatura

Descripció: Los alumnos preparan por parejas una entrevista al personaje de Celestina en el siglo XXI.


Activitat nº: 45

Títol: Pequeñas heroicidades

Àrea: Lengua castellana y literatura

Descripció: Mediante la narración los alumnos relatarán una historia de superación personal que les haya convertido en "pequeños héroes cotidianos".


1a avaluació

Activitat: 3

Títol: My personal hero

Àrea: Anglés

Descripció: Individualment trien a una persona real, pot ser famosa o anònima, investiguen sobre la seua vida, i fan un xicotet resum de la seua vida i expliquen com eixa persona ha influït en les seues vides.

2a avaluació

3a avaluació

Activitat : 32

Títol: Creation of an NGO

Área: Anglés

Descripció: Els alumnes i alumnes realitzen per grups una exposició en la qual oferixen una visió generalitzada de la seua pròpia *Ong, en esta exposició han d'explicar l'objectiu d'estes *ongs, totes elles han de ser inventades.


Activitat: 64

tul: Knolling about the reading book

Àrea: Anglés

Descripció: 


1a avaluació

Activitat nº: 27

Títol: Mein Traumzimmer

Àrea: Llengües estrangeres - alemany

Descripció: L'alumne dissenya, amb una aplicació de disseny d'interiors, la seua habitació somiada i explica on està situada cada peça de mobiliari per a treballar aquest vocabulari juntament amb la gramàtica de l'avaluació: preposicions, verbs de situació i Dativ.


2a avaluació

3a avaluació

Activitat nº: 57

Títol: Wir machen ein Fest

Àrea: Llengües estrangeres - alemany

Descripció: L'alumne organitza una festa temàtica en equip i indica la data, tema, lloc, activitats, menjar, música...

Recurs: Accedir 


Activitat nº: 82

Títol: Dinge vergleichen

Àrea: Llengües estrangeres - alemany

Descripció: Per tal de treballar el Komparativ, els alumnes comparen tres ciutats, llibres, cantants...

Recurs: Acccedir 


1a avaluació

Activitat nº: 21

Títol: Coneix l’economia del teu poble 

Àrea: Geografia i història

Descripció: Els alumnes han de cercar informació sobre el seu poble, analizar-la i realizar una presentació on exposaran les seues conclusions. 


2a avaluació

3a avaluació

Activitat nº: 50

Títol: La millor destinació turística

Àrea: Geografia i història

Descripció: Els alumnes han d'elegir una destinació turística i explicar els recursos turístic així com, les diferentss repercusions que el turisme té a la ciutat elegida.

Recurs: Accedir 


Activitat nº: 78

Títol:Converteix-te en un inventor/a 

Àrea:  Geografia i història

Descripció: Els nostres alumnes han d'informar-se sobre els invents dels renaixement. Després,  han d'elaborar una infografia explicativa i comunicar les seus conclusions a la resta de la classe.

Recurs: Acccedir