RECURSOS

2n ESO

CONTINGUTS

Troba els recursos per a 2n d'ESO de les següents assignatures

1a Avaluació


Títol: Elaborar un reportatge

Àrea: Llengua i literatura: valencià

Descripció: Expressió escrita (individual). Per a la realització de l'activitat cal buscar informació sobre les notícies que apareixen a la secció de cultura dels diferents mitjans de comunicació i seleccionar l'àmbit sobre el qual es voldrà escriure el reportatge. A conttinuació, caldrà redactar el text seguint l'estructura pròpia del reportatge: titular, entrada i cos. Caldrà revisar la seua correcta redacció (100-150 paraules).


Títol: Elaborar un noticiari

Àrea: Llengua i literatura: valencià

Descripció: Expressió oral (grups de quatre components). L'alumnat deurà elaborar el seu propi noticiari en el que s'incloguen els personatges  i continguts següents: presentador (presenta el noticiari i dón pas a les diferents notícies), reporter de successos (narra una notícia en directe), reporter de cultura (narra una notícia referent a l'àmbit cultural) i meteoròleg/a (informa sobre l'oratge). Serà necessari l'ús d'un vocabulari correcte i l'elaboració d'una presentació que acompanye l'exposició (3-5 minuts de durada).

2a Avaluació

3a Avaluació


Títol: Redactar una crítica cinematogràfica.

Àrea: Llengua i literatura: valencià

Descripció:  Expressió escrita (individual). Per realitzar l'activitat caldrà fer una valoració prèvia de l'obra a comentar. Seguidament caldrà realitzar la crítica seguint l'estructura pròpia d'aquest text: introducció, argumentació i conclusió. Caldrà revisar la seua correcta redacció (100-150 paraules).


Títol: Elaborar un text instructiu. 

Àrea: Llengua i literatura: valencià

Descripció: Expressió escrita (individual). Els textos prescriptius mostren una estructura que s'utilitza per orientar o guiar el nostre comportament o les nostres activitats. Entre ells trobem textos normatius o instructius. Així mateix, l'alumnat deurà redactar les instruccions per realitzar una activitat comuna, seguint la seua estructura pròpia: títol, objectiu i procediment. Caldrà revisar la seua correcta redacció (100-150 paraules).


Títol: Elaborar una activitat d'oci per al centre educatiu.

Àrea: Llengua i literatura: valencià

Descripció: Expressió oral. La direcció del centre demana a l'alumnat que prepare una activitat d'oci per a una "suposada trobada d'intercentres". Per parelles, els alumnes deuran pensar una proposta que s'adeqüe al tipus d'activitat sol·licitada, explicant en què consisteix, quines característiques presentaria i uns arguments per convèncer als companys de votar la seua proposta. Serà necessari l'ús d'un vocabulari correcte i l'elaboració d'una presentació que acompanye l'exposició (3-5 minuts de durada).


Títol: Elaborar un anunci publicitari

Àrea: Llengua i literatura: valencià

Descripció: Expressió oral. Per parelles, caldrà elaborar un anunci sobre un producte escollit mostrant una sèrie d'aspectes propis del mateix: nom del producte, públic consumidor, característiques, eslògan, imatge, arguments per convèncer de la seua compra, etc. Serà necessari l'ús d'un vocabulari correcte i l'elaboració d'una presentació que acompanye l'exposició (3-5 minuts de durada).

2ª Avaluació

Activitat nº: 23

Títol: Trabajamos las relaciones

Àrea: Lengua castellana y literatura

Descripció: Actividad realizada con Plickers. Trabajamos las diferentes relaciones semánticas (sinonimia, antonimia, polisemia. Familias léxicas. Campos semánticos).

Trabajo individual y cooperativoAvaluació

Avaluació

Activitat nº: 45

Títol: Bingo lector

Àrea: Lengua castellana y literatura

Descripció: Comprensión de la lectura a través del juego. Realizamos una batería de preguntas y el alumnado al azar escoge unas. Creamos la pregunta comodín que escogen entre tres opciones. Comprobamos la lectura, su comprensión y expresión escrita.

Activitat nº: 24

Títol: Con la P de Palabra

Àrea: Lengua castellana y literatura

Descripció: Construir una publicación con mensajes que nos ayuden a reflexionar sobre el valor de las palabras.

Recurs: Accedir

Activitat nº: 25

Títol: Conocemos a mi personaje

Àrea: Lengua castellana y literatura

Descripció: Después de la lectura de El niño con el pijama de rayas. Cada alumno/a escoge un personaje y ha de buscar uno real con el que encuentre un parecido.

Exposición oral

Activitat nº: 26

Títol: Muchas maneras de contar una historia

Àrea: Lengua castellana y literatura

Descripció: Construir una historia a partir de unas viñetas.

Exposición escrita.

05_HAY MUCHAS MANERAS DE CONTAR UNA HISTORIA.pdf

Activitat nº: 60

Títol: Booktuber

Àrea: Lengua castellana y literatura

Descripció: Se trata de grabar un vídeo para realizar una reflexión del libro que acabamos de leer: INVISIBLE. El vídeo debe centrarse en tres elementos:


Avaluació

Activitat nº: 2

Títol: TV news 

Àrea: Llengües estrangeres - Anglés

Descripció: Després de repàs del temps en passat el alumnes elaboren una presentació de 5-7 mínuts en grup que després realitzaran a l'aula.

La presentació ha de ser un noticiari on incloguen el vocabulari explicat als primers temes del curs.

20221026_2055421.mp4

Avaluació

Avaluació

Activitat nº: 18

Títol: My city in the future

Àrea: Llengües estrangeres - Anglés

Descripció:  Els alumnes realitzen un vídeo d'entre dos i tres minuts on expliquen com imaginen la seua ciutat o el seu pobleen e futur. 

En la presentación audiovisual se incluye informació sobre els canvis que pot patir l'escola l'urbanisme, la població o les festivitats

Activitat nº: 44

Títol: Treball sobre el llibre de lectura

Àrea: Llengües estrangeres - Anglés

Descripció: Després de la lectura del llibre "A Dangerous Game", l'alumnat havia de preparar un knolling amb 5 objectes destacables del llibre.

Un vegada presentat, l'alumnat, de manera individual, havia de fer una presentació oral d'entre 2 i 3 minuts en què s'explique per què han  escollit estos objectes.

1ª avaluació

Activitat nº: 13

Títol: Freizeit bei uns.

Àrea: Llengües estrangeres - alemany

Descripció: L'alumne explica què és el que fa al seu temps lliure i treballa el vocabulari de hobbies, esports, espais de temps lliure...

Recurs: Accedir

2ª avaluació

3ª avaluació

Activitat nº: 37

Títol: So ist es bei uns

Àrea: Llengües estrangeres - alemany

Descripció: L'alumne parla de la seua ciutat/poble indicant què és el que hi ha o no hi ha, treballant així el vocabulari de llocs de la ciutat.

Recurs: Accedir

Activitat nº: 56

Títol: Eine Person beschreiben

Àrea: Llengües estrangeres - alemany

Descripció: L'alumne descriu l'aspecte físic d'una persona, indicant característiques físiques i també aspecte parlant de la roba o de l'outfit que portaria. Així, treballa el vocabulari de la roba vist a classe. 

Recurs: Accedir